Recurring

“AWAKE” New Space @ AWAKE GALLERY – Luohu

AWAKE GALLERY 7th Floor, Shenzhen NOA Noah Hotel, No. 5 Baogang Road, Luohu District, Shenzhen

Curator | Curator: Zhang Xun Artists | Artists: Dali, Hu Jingxuan, Li Junzheng , Tang Mingwei Opening | Opening:20 23/05/07   15:00 Extension | Duration: 2023/05/01-2023/06/14 Organizer | Host: AWAKE GALL ER Y ( Wake Up Gallery) Location | Address :AWAKE GALLERY, 7th Floor, Shenzhen NOA Noah Hotel, No. 5 Baogang Road, Luohu District, Shenzhen